§1 Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Sport og Fitness – Dit Center Aarup.

Medlemskabet er bindende for begge parter inden for den i kontrakten anførte periode. Sport og Fitness – Dit Center Aars kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2 Medlemskort/chip
Medlemskortet/Chip medbringes og indlæses i bookingcomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet/Chip er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort/Chip væk eller beskadiget meddeles dette til Sport og Fitness – Dit Center Aars, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

§3 Betaling
Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler via dit autoriserede betalingskort for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Sport og Fitness – Dit Center Aarup opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Sport og Fitness – Dit Center Aars sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4 For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Sport og Fitness – Dit Center Aars.

§5 Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7.

§6 Opsigelse
Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt via en udmeldelsesblanket, som rekvireres i receptionen, til Sport og Fitness – Dit Center Aars, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. Sport og Fitness – Dit Center Aars skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

§7 Ændringer i priser og medlemsvilkår
Sport og Fitness – Dit Center Aars forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8 Træning og ophold i centret
Sport og Fitness – Dit Center Aars er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Sport og Fitness – Dit Center Aarup er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i Sport og Fitness – Dit Center Aars foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Sport og Fitness – Dit Center Aars. Unge op til 18 år samt umyndige må kun benytte Sport og Fitness – Dit Center Aars´s faciliteter, hvis Sport og Fitness – Dit Center Aars har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn uden et gyldigt medlemskab under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

§9 Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Sport og Fitness – Dit Center Aarup’s ansatte, kan Sport og Fitness – Dit Center Aarup uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10 Ændringer i hold m.v.
Sport og Fitness – Dit Center Aarup forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med dag til dag varsel ved opslag i Sport og Fitness – Dit Center Aars samt på www.aarrs.sportogfitness.dk. Desuden kan Sport og Fitness – Dit Center Aars samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11 Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Sport og Fitness – Dit Center Aars. Sport og Fitness – Dit Center Aars tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.

§12 Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Sport og Fitness – Dit Center Aarup bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§13 Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Sport og Fitness – Dit Center Aarup må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Sport og Fitness – Dit Center Aarup.

§14 Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 3 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon 4054 8809 på hverdage indtil kl. 11, via www.aarup.sportogfitness.dk, eller via sms, når Sport og Fitness – Dit Center Aarup har åbnet for denne service. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 25,-.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§15 Fremmøde
Fremmøde til aerobic-, cykel- eller andre former for holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start.

Fremmøde til aftale med fitness-instruktør skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på bookingcomputeren ved receptionen.

§16 Venteliste
Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17 Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen
Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.

§18 Afbud til fitness-instruktør
Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 19. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 50,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§19 Sport og Fitness – Dit Center Aarup er medlem af Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.