§1 Ansvar og regler
Al træning i Sport og Fitness sker på eget ansvar. Som medlem af Sport og Fitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Sport og Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller centerets regler, kan Sport og Fitness til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

§2 Støjende og upassende adfærd
Sport og Fitness ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i kæden. Derfor forventer vi en positiv omgangstone og gensidig respekt for hinanden. Personalets anvisning skal altid følges og står ikke til diskussion. Vold og trusler medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Sport og Fitness.

§3 Behandling af centerets faciliteter
Det er påkrævet, at man sætter vægte og andet udstyr på plads efter brug, og at man udviser personlig ansvarlighed, når man færdes i centret. Maskiner tørres af efter brug. Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort og tilsidesættelse af regler, samt chikane af medlemmer eller personale giver Sport og Fitness ret til at ophæve medlemskabet uden refusion af kontingent.

§4 Medlemskort
Når du har modtaget dit medlemskort, så skal det medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

§5 Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares værdigenstande i centeret eller i omklædningsrummene. Sport og Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§6 Rygning og alkohol
I Sport og Fitness må deres ikke ryges eller nydes alkohol. Brud på disse regler medfører bortvisning af centeret uden refusion af kontingentet.

§7 Beklædning
Når du træner i Sport og Fitness, skal du være iført træningstøj og indendørssko.  Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber. Ingen træning i bar overkrop eller sports BH.

§8 Børn under 14 år
Børn under 14 år, der ikke har til hensigt at træne i fitnesscenteret henvises til centrenes cafeområde af sikkerhedsmæssige årsager. Børn under 14 år der har til hensigt at træne i fitnesscenteret, må kun træne, hvis de har et gyldigt medlemskab og er ifølge med en voksen. Træningen er på eget ansvar.

§9 Doping
Sport og Fitness arbejder sammen med Anti Doping Danmark. Sport og Fitness ønsker, at skabe et godt og rart træningsmiljø for dets medlemmer. Derfor tolererer Sport og Fitness ikke bruge af doping i kædens fitnesscentre. Bliver man testet positiv i brug af doping i Sport og Fitness medfører det øjeblikket udelukkelse af centeret.

§9A Medlemsbetingelser
Det er en betingelse for centrets samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD), at nedenstående retningslinjer om dopingkontrol indgår i centrets medlemsbetingelser, således at personer, der træner i centret, bliver gjort bekendt med rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dopingkontrol. Dette kan ske på centrets hjemmeside og/eller ved opslag i centret.

§9B Baggrund og formål
Med baggrund i Lov om fremme af integritet i idrætten har centret og ADD indgået en samarbejdsaftale om bekæmpelse af doping. Samarbejdsaftalen skal sikre, at ADD kan gennemføre dopingkontrol i centret, og at overtrædelser af aftalen sanktioneres i overensstemmelse med aftalen.

§9C Definition af doping
I denne samarbejdsaftale betragtes “doping” som stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler samt sløringsstoffer for anabole steroider.

§9D Dopingkontrol
ADD foretager kontrolbesøg i centret på baggrund af en risikovurdering. Kontrolbesøg forestås af ADD’s fitnesskonsulenter. ADD’s dopingkontrol udføres i overensstemmelse med ADD’s til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol.Dopingprøverne analyseres på et WADA-akkrediteret laboratorium eller på et laboratorium, som ADD vurderer, opfylder tilsvarende krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet. ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til centret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

§9E Forpligtelser for personer, der benytter centret
Brug af dopingmidler er forbudt for personer, der benytter centret, jfr. definitionen på doping ovenfor. Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af centret.
Enhver, der er til stede i centret, er forpligtet til at afgive dopingprøve, hvis personen indkaldes til dopingkontrol i overensstemmelse med ADD’s procedure for dopingkontrol. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD-fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent.Undladelse af at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil og anden unddragelse af dopingkontrol sidestilles med positiv dopingprøve. Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan sidestilles med positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

§9F Resultathåndtering
Såfremt en person er testet negativ, registrerer ADD resultatet og orienterer centret. Personen kan få udleveret sit analyseresultat ved henvendelse til ADD. Vurderingen af, om en person har overtrådt samarbejdsaftalen, foretages i første omgang af ADD. Såfremt en person er testet positiv, eller ADD konstaterer anden overtrædelse af samarbejdsaftalen, sender ADD sagen til centret til videre behandling og afgørelse.
Afgørelser truffet af centret i 1. instans kan appelleres til Dopingappelinstansen af personen og ADD. Appellen skal indbringes senest 4 uger efter modtagelse af meddelelsen om sanktionen. Appellen har ikke opsættende virkning.

§9G Sanktioner for overtrædelse af samarbejdsaftalen
Ved første overtrædelse skal centret udelukke personen i 2 år fra alle motions- og fitnessaktiviteter i centret. Herudover skal centeret oplyse personen om, at der på baggrund af overtrædelsen vil ske en udelukkelse i 2 år fra:
– alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af DFHO eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD,
– alle aktiviteter, der er omfattet af Dopingreglement for motionsidræt, samt et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Firmaidrætten, DGI og DIF.
Endvidere skal centret oplyse personen om, at vedkommende er udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af de Nationale Antidopingregler. Ved anden overtrædelse skal der ske udelukkelse i 4 år fra både de anførte motions- og fitnessaktiviteter samt fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af de Nationale Antidopingregler.
Ved tre eller flere overtrædelser kan der ske udelukkelse for bestandig fra både motions- og konkurrenceaktiviteter. Såfremt en person, der har overtrådt § 4, har ydet omfattende assistance til ADD, der medfører, at ADD eller politiet opdager en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, eller som medfører, at politiet opdager eller konstaterer en anden persons lovovertrædelse, kan centret efter indstilling fra ADD gøre en del, dog højst tre fjerdedele, af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende, betinget af, at personen ikke overtræder antidopingreglerne i perioden.
Hvis en person overfor ADD frivilligt indrømmer at have anvendt doping, uden at personen har afgivet dopingprøve, og denne indrømmelse er det eneste pålidelige bevis på dopingbrugen på tidspunktet for indrømmelsen, kan centret efter indstilling fra ADD reducere udelukkelsesperioden, men ikke til under halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende.

§9H Status under udelukkelse
En person, der er udelukket, må ikke under udelukkelsen træne i centret eller i andre centre, der har samarbejdsaftale med ADD. Personen må heller ikke deltage i konkurrencer eller aktiviteter, herunder træningslejr, opvisning eller træning, som er godkendt eller arrangeret af DIF eller dettes specialforbund, DGI, Firmaidrætten eller en klub/forening herunder, eller i konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan. Hvis en person, der er udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen som beskrevet i stk. 1., skal centret efter indstilling fra ADD beslutte, at den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra datoen for overtrædelsen.

§9I Dopingregistret
ADD fører et elektronisk register (dopingregistret), der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion. Personer, der ikendes sanktion efter samarbejdsaftalen, vil blive registreret i dopingregistret efter de gældende regler herfor.

§9J Gensidig anerkendelse
Afgørelser vedrørende sanktioner m.v. truffet af andre centre, der har samarbejdsaftale med ADD, DIF’s Dopingnævn, DIF, DGI og Firmaidrættens fælles Motionsdopingnævn samt af andre antidopingorganisationer i overensstemmelse med World Anti Doping Code, har automatisk gyldighed for centret. Disse medlemsbetinger er gyldige fra indgåelse af samarbejdsaftale med ADD
I tilfælde af brud på medlemsvilkårene, personalets anvisninger eller træningsbetingelserne kan Sport og Fitness til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. For øvrige regler og betingelser henviser vi til centrenes information/opslagstavler og hjemmesid